Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VEREN KURUMLAR

1.

MESLEK STANDARDI NEDİR?

Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren normlardır.


Meslek standartlarına ulaşmak için
2.

ULUSAL YETERLİLİK NEDİR?

Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan dokümandır.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için
3.

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞU NEDİR?

Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarıdır.

Listeye ulaşmak için